Vedtekter for Orkdal Skolekorps

 

INNHOLD:

§1 ORGANISASJON

§2 FORMÅL

§3 MEDLEMSKAP

§4 ÅRSMØTE

§5 STYRE

§6 MEDLEMSMØTER

§7 KOMITEER

§8 UENIGHETER / TVISTER

§9 OPPLØSNING

§10 VEDTEKTSENDRINGER

___________________________________

§1 ORGANISASJON

 

Orkdal Skolekorps sammenslått av Orkdal Juniorkorps og Orkanger Juniorkorps i 1993 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Trøndelag.

Organisering av skolekorpset:

Skolekorpset følger følgende aldersbestemmelser:

  • en kan være musikant i skolekorpset til 31. juli det året en fyller 19 år.
  • musikanter i skolekorpset kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

 

 

§2 FORMÅL

 

Orkdal Skolekorps skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.

Orkdal Skolekorps skal:

  • ivareta å utvikle musikalsk aktivitet i skolekorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering.
  • ivareta å utvikle skolekorps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene.
  • fremme forståelse for skolekorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.
  • ivareta skolekorpsets interesser i det lokale musikk - og kulturliv.

 

 

§3 MEDLEMSKAP

 

3.1 Opptak av medlemmer

·         Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i skolekorpset primært fra og med 2.klassetrinn av korpsets styre.

·         Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.

·         Ved innmelding i skolekorpset blir man automatisk medlem i NMF.

 

3.2 Forutsetning for medlemskap

·         Alle medlemmer plikter å følge skolekorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

·         Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene, snarest mulig, gi melding til skolekorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

·         Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd.

·         Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.

·         Medvirkning i andre korps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, må godkjennes av styret.

 

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

·         Skolekorpsåret følger kalenderåret.

·         Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent og andre medlemsforpliktelser til fastsatte tider.

·         Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Denne kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember.

 

 

3.4 Utmeldinger

·         Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til skolekorpsets ledelse.

·         Ingen bør slutte i løpet av et skolekorpsår. Ved utmelding etter nyttår, men før sommerferien, vil kontingent for 1.halvår bli belastet medlemmet.

·         Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra skolekorpset.

 

3.5 Suspensjon og eksklusjon

·         Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for skolekorpsets aktivitet.

·         Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

·         I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

·         Skolekorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionsstyret.

 

§4 ÅRSMØTET

 

4.1 Status

·         Årsmøtet er Orkdal Skolekorps høyeste myndighet.

 

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

·         Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av mars.

·         Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av skolekorpsets medlemmer krever det.

·         Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.

·         Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

·         Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom skolekorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid, fram på årsmøtet.

 

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

·         På årsmøtet deltar skolekorpsets medlemmer, komitémedlemmer og gjester invitert av styret.

·         Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

·         Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.

·         Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

·         Følgende har tale - og forslagsrett:

·         Medlemmer som ikke er fylt 15 år.

·         Følgende har talerett:

·         Representanter fra NMF.

·         Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

·         Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

 

4.4 Årsmøtets dagsorden

·         Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a. Konstituering.

1. Åpning.

2. Godkjenning av innkalling.

3. Godkjenning av dagsorden/saksliste.

4. Valg av møteledelse.

5. Valg av møtesekretærer.

6. Valg av protokollunderskrivere.

b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

c. Saker fremmet av skolekorpsets styre og medlemmer.

d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.

e. Valg:

1. Leder for ett år.

2. Styremedlemmer på valg for to år og varamedlemmer for ett år.

3. 1 materialforvalter, 1 uniformsforvalter og 1 noteforvalter

4. 2 revisorer for ett år.

5. 3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.

·         De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.

·         Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

 

 

§ 5. STYRET

 

5.1 Sammensetning og konstituering

·         Styret består av leder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

·         I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre - og varamedlemmer.

 

5.2 Fullmakter

·         Styret skal lede skolekorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

·         Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

·         Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere skolekorpsets ansvar og aktiviteter.

·         Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner skolekorpset. Styret kan meddele prokura.

 

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

·         Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

·         Skolekorpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett.

·         Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

·         Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer. Skolekorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

 

5.4 Årsavslutning

·         Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

 

 

 

5.5 Personalansvar

·         Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

§6. UNGDOMSSTYRE

·         Korpsets har eget ungdomsstyre som består av 4 medlemmer. 2 medlemmer av ungdomsstyret møter i hovedstyret med tale- og stemmerett. Ungdomsstyret velges blant hovedkorpsets medlemmer, og konstituerer seg selv. Ungdomsstyret skal hjelpe til med å holde ro og orden når korpset er samlet, samt arbeide for et best mulig sosialt miljø blant medlemmene. Ungdomsstyret har ansvar for sosiale arrangementer for medlemmene.

 

·         Representantene for ungdomsstyret som møter i hovedstyret har følgende oppgaver som styremedlem:

·         kontaktledd mellom medlemmer og styre

·         sosiale arrangementer for medlemmene

 

 

 

§7. MEDLEMSMØTER

 

·         Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for skolekorpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller skolekorpsets medlemmer føler behov for det.

 

 

§8. KOMITEER

 

8.1 Revisjon

·         Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

 

8.2 Valgkomiteen

·         Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.

 

 

§9. UENIGHETER / TVISTER

 

·         Uenigheter/tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

 

 

§10. OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 

·         Vedtak om oppløsning av skolekorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.

·         I tilfelle oppløsning skal skolekorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt skolekorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Trøndelag, kulturstyret eller musikkskolen i kommunen. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av skolekorps.

·         Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at skolekorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Trøndelag, musikkskolen eller til musikkformål i grunnskolen dersom nytt skolekorps ikke er reorganisert innen 10 år.

·         Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via NMF Trøndelag senest 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.

 

 

§11 VEDTEKTSENDRINGER

 

·         Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

 

 

IKRAFTTREDELSE

·         Disse vedtektene trer i kraft fra og med 25.02.15

·         Avløser vedtekter av 14.03.12